Bubbles Animation

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH
Stav 10.11.2021

Tyto webové stránky provozuje Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH. V dalším textu poskytujeme informace o získávání osobních dat při užívání těchto webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které je možné vztáhnout na Vaši osobu, tedy např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování při užívání.

Vaše údaje budou shromažďovány, zpracovávány a využívány v souladu s ustanoveními Zákona o telemédiích (TMG) a s předpisy na ochranu údajů, zejména ustanoveními Spolkového zákona na ochranu osobních údajů (BDSG) a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů Vás informujeme o shromažďování osobních údajů na našich webových stránkách u subjektu údajů dle čl. 13 GDPR.
 

1. Shromažďování osobních údajů při použití k informačním účelům

(1) Pokud používáte tyto webové stránky pouze k informačním účelům, tzn. pokud se při užívání webu nepřihlásíte, nezaregistrujete se ani nám jinak neposkytnete dané informace, neshromažďujeme žádné osobní údaje, s výjimkou údajů předávaných Vaším prohlížečem. Účelem tohoto shromažďování údajů je umožnit Vám návštěvu těchto webových stránek a zajistit jejich funkčnost. Dané údaje navíc používáme k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů provozování informačních technologií. Jsou to:

 • IP adresa
 • Datum a čas vyžádání
 • Rozdíl časového pásma od Greenwichského času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní strana)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • vždy přenesené množství dat
 • Webové stránky, ze kterých daný požadavek pochází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho prostředí
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Kromě toho, pokud používáte tyto webové stránky, jsou do Vašeho počítače ukládány cookie, tzv. Web Beacons a / nebo pixely (nebo srovnatelné funkce pro přenos dat o událostech), pokud je to technicky nutné nebo pokud jste s jejich ukládáním vyslovili souhlas. U cookie se jedná o malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk Vámi používaného prohlížeče a kde je možné pomocí umístění cookie (zde to zajišťujeme my), získávat určité informace. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které soubor cookie pochází, „životnost“ souboru cookie a nějakou hodnotu, což je zpravidla náhodně generované jedinečné číslo. Cookie nemohou přehrávat žádné programy, ani přenášet do Vašeho počítače viry. Účelem tohoto užívání je, vytvářet naše webové stránky celkově přívětivěji a efektivněji pro koncové uživatele. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat aktivovaný prohlížeč také při přechodu na jinou stránku.

(3) Na správu cookies a Vašeho souhlasu v této oblasti využíváme služeb společnosti Usercentrics GmbH. V rámci zpracování objednávky proto předáváme osobní údaje (údaje o souhlasu) společnosti Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 Mnichov, která zde vystupuje jako zpracovatel zakázky. Pod pojmem údaje o souhlasu chápeme tyto údaje: Datum a čas návštěvy, resp. schválení / odmítnutí, informace o zařízení. Údaje jsou zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností (prokazovací povinnost v souladu s čl. 7 odst. 1 GDPR) a s tím spojené dokumentace souhlasů, a tedy na základě čl. 6 odst. 1 pís. c) GDPR. Na ukládání dat se využívá místní úložiště. Údaje o souhlasu se ukládají po dobu 3 let. Údaje se ukládají v Evropské unii. Další informace týkající se shromažďovaných dat a kontaktních možností naleznete na https://usercentrics.com/privacy-policy/. Podrobnosti týkající se používaných cookies a možností schválení používání cookies, naleznete v Nastavení schválení.

(4) Tyto uložené informace jsou ukládány odděleně od ostatních údajů, které nám byly případně předány. Především se data cookies nepropojují s Vašimi dalšími údaji, pokud nám takové údaje byly poskytnuty.
 

2. Shromažďování osobních údajů při použití pro účely personifikace

(1) Kromě čistě informačního využívání našich webových stránek nabízíme různé další služby, které můžete v případě zájmu využívat. Za tímto účelem nám musíte zpravidla poskytnout další osobní údaje, které k poskytování příslušné služby využíváme. Pokud je možné uvedení dalších dobrovolných údajů, tak jsou tyto údaje odpovídajícím způsobem označeny. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro Vaše používání webových stránek a / nebo k plnění smlouvy uzavřené s námi nebo které nám sami poskytnete. Zejména se to týká následujících stavových údajů a údajů o užívání, které lze případně poskytnout prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách:

 • Jméno (skládající se z pozdravu, titulu, křestního jména, příjmení a pohlaví)
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Datum narození
 • Registrační a přihlašovací údaje uživatele

(2) Stavové údaje a údaje o užívání využíváme k navázání případného smluvního vztahu s vámi, k obsahové úpravě, změně nebo ukončení tohoto smluvního vztahu, k plnění našich smluvních povinností, k přihlašování uživatele na webové stránky a k kontaktování Vaší osoby, pokud nás o to požádáte nebo pokud je to v rámci smluvního vztahu nezbytné či pokud to povoluje zákon.

(3) Osobní údaje, s výjimkou údajů shromažďovaných níže uvedenými poskytovateli třetích stran, jsou uchovávány a zpracovávány v Evropské unii.
 

3. Lhůty na výmaz

(1) Pokud není v těchto informacích o ochraně údajů uvedeno jinak, budeme Vaše údaje uchovávat pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány, pokud zákonné doby uchovávání nevyžadují delší dobu uložení. Pokud nebylo dohodnuto jinak nebo pokud to není zákonem stanoveno, budou Vaše osobní údaje po zpracování Vaší žádosti vymazány.

(2) Stavové údaje budou vymazány dva roky po ukončení smluvního vztahu na konci kalendářního roku, pokud není nutné a právně přípustné delší uchovávání těchto údajů.
 

4. Statistické anonymní vyhodnocení údajů o užívání

Jsme oprávněni, vytvářet uživatelské profily pomocí pseudonymních informací pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo přizpůsobení webových stránek Vašim potřebám za předpokladu, že proti tomu nevznesete námitky. Zejména anonymně vyhodnocujeme údaje o užívání pro statistické účely, abychom mohli webové stránky upravovat dle potřeb. Proti tomuto užívání Vašich osobních údajů můžete vnést námitku.
 

5. Obsahy třetích osob

Za určitých okolností jsou v naší online nabídce umístěny obsahy třetích osob (např. videa či pixely). Podrobnosti k tomuto tématu naleznete zde Nastavení souhlasu.
 

6. Subdodavatelé a příjemci osobních údajů

Pro zpracování osobních údajů používáme subdodavatele a uzavíráme s těmito zpracovateli zakázek smlouvu v souladu s požadavky čl. 28 GDPR.

(1) Jako subdodavatele v oblasti hostingu webových stránek využíváme společnost DFAU GmbH, Gustav-Weißkopf-Str. 5, 90768 Fürth, Nĕmecko.

(2) Ke správě údajů o souhlasu využíváme jako zpracovatele zakázek společnost Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 Mnichov, Nĕmecko.
 

7. Ochrana osobních údajů

Zajišťujeme technická a organizační opatření, v souladu s požadavky čl. 32 GDPR, na ochranu osobních údajů uživatele. Všichni naši zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou povinni zachovávat důvěrnost údajů. Při zasílání na webové stránky jsou osobní údaje uživatele šifrovány pomocí HTTPS.
 

8. Právní podklady

Dle ustanovení čl. 13 GDPR Vám sdělíme právní podklady týkající se zpracování údajů, které provádíme.

 • Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR jako právní základ. Zde můžete kdykoliv Vaše souhlasy upravovat: Nastavení souhlasu
 • Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR. To platí také pro postupy v rámci zpracování, které jsou nezbytné k provádění předsmluvních opatření.
 • Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 pís. c GDPR.
 • Právním podkladem přechodného uchovávání údajů a logovacích souborů je čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR.
 • Právním podkladem zpracování osobních údajů s použitím technických cookie, je čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Právním podkladem zpracování osobních údajů s použitím analytických cookie, je čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR.
 • Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad výše uvedeným zájmem, slouží jako právní podklad zpracování čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR.

Pokud zpracování údajů není nezbytné pro poskytování funkcí webových stránek, ale slouží bezpečnosti webových stránek nebo našim obchodním zájmům (např. shromažďování údajů za účelem optimalizace webových stránek nebo z bezpečnostních důvodů), je toto zpracování prováděno na základě našich oprávněných zájmů, dle čl. 6 I pís. f GDPR.
 

9. Nedochází zde k automatickému rozhodování / ani k profilování

Neprovádíme žádné automatické rozhodování ani profilování.
 

10. Práva subjektu údajů

Uživatel a další subjekty údajů mají s ohledem na své osobní údaje vůči nám následující práva:

 • Právo na informace o příslušných osobních údajích (čl. 15 GDRP)
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 • Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud zpracování probíhá dle čl. 6 odst. 1 pís. e či pís. f GDPR (čl. 21 GDPR); viz také níže uvedený odkaz na právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 • Právo kdykoli odvolat daný souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání, pokud je zpracování údajů založeno na souhlasu dle čl. 6 odst. 1 pís. a nebo článku 9 odst. 2 pís. a GDPR.

Kromě toho máte právo, podat stížnost na námi prováděné zpracování Vašich osobních údajů orgánu dozoru nad ochranou údajů (čl. 77 GDPR).
 

11. Odkaz na právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR

A. Právo vznést námitku z důvodu neobvyklé situace

Máte kdykoliv právo, z důvodů vyplývajících z Vaší neobvyklé situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno z důvodů uvedených v čl. 6 odst. 1 pís. e (bezpečnost veřejnosti) nebo f (zpracování údajů na základě zvážení zájmů) GDPR; to platí i pro profilování, které vychází z některého z těchto ustanovení. Nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží Vaše zájmy, práva a svobody nebo skutečnost, že zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

B. Právo podání námitky v případě přímé reklamy

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud podáte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy, nebudou údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

C. Aplikace práva na podání námitky

Právo na podání námitky může být aplikováno přímo, například poštou na adresu Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistraße 5, 06632 Freyburg/Unstrut, Germany nebo e-mailem na info@rotkaeppchen-mumm.de.  

 

12. Poskytovatelé služeb / odpovědná osoba / kontaktní údaje / námitka / odvolání souhlasu

Poskytovatelé služeb dle § 13 Zákona o telemédiích (TMG) a odpovědná osoba ve smyslu GDPR, v rámci dalších zákonů na ochranu údajů platných v členských státech Evropské unie a ostatních ustanovení na ochranu údajů jsou:

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH
Sektkellereistraße 5
06632 Freyburg/Unstrut
Germany 

info@rotkaeppchen-mumm.de

Veškeré žádosti o informace, opravu a výmaz, námitky nebo odvolání souhlasu, uplatnění práva na omezení zpracování či práva na přenositelnost údajů, jakož i komentáře nebo dotazy uživatele týkající se ochrany údajů, adresujte na tuto adresu.
 

13. Osoba pověřená ochranou dat

Naši osobu pověřenou ochranou dat je možné kontaktovat na datenschutzbeauftragter(at)rotkaeppchen-mumm.de nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „Osoba pověřená ochranou dat“.
 

14. Dozorový orgán na ochranu údajů a právo podat stížnost

Dozorový orgán na ochranu údajů, který je pro nás kompetentní je:

Osoba pověřená ochranou dat pro oblast Hessenska, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden
Telefon: 0611/1408-0, Fax 0611/1408-900 nebo -901, E-mail: poststelle(at)datenschutz.hessen.de.
 

15. Aktualizace těchto informací o ochraně údajů

Čas od času je nezbytné, provést úpravu obsahu těchto informací o ochraně údajů. Vyhrazujeme si právo, kdykoliv tyto informace změnit. Upravenou verzi informací o ochraně údajů zašleme před jejich vstoupením v platnost e-mailem všem registrovaným uživatelům a informace budou zveřejněny na stejném místě jako informace o ochraně údajů.