Bubbles Animation

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

společnosti Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

Tyto webové stránky provozuje společnost Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH. V tomto prohlášení vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání těchto webových stránek. Osobními údaji se rozumí všechny údaje, které se vás osobně týkají, tedy např. jméno, adresa, e-mailová adresa, vaše uživatelské chování.

Vaše údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme v souladu s ustanoveními zákona o elektronických médiích (Telemediengesezt, TMG) a předpisů v oblasti ochrany údajů, zejména spolkového zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) – od 25. května 2018 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) –, jak je blíže popsáno v následující části:

Nejprve si prosím uložte nastavení ochrany dat v dialogovém okně.

1. Shromažďování osobních údajů při informativním používání

(1) V případě používání webových stránek k informativním účelům, tedy pokud se nepřihlásíte či neregistrujete k použití webových stránek nebo nám jinak nepředáte informace, neshromažďujeme žádné osobní údaje, s výjimkou dat, která zprostředkuje váš prohlížeč kvůli tomu, aby bylo možné webové stránky používat. Patří k nim:

 • IP adresa,
 • datum a čas dotazu,
 • rozdíl počtu hodin časového pásma vůči Greenwich Mean Time (GMT),
 • obsah dotazu (konkrétní strana),
 • stav připojení / stavový kód HTTP,
 • převedené množství dat,
 • webové stránky, z nichž dotaz pochází,
 • prohlížeč,
 • operační systém vč. plochy,
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Dále se při používání těchto webových stránek ukládají na vašem počítači soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které vámi používaný prohlížeč ukládá na vašem pevném disku a prostřednictvím nichž na místo, díky němuž je soubor cookie uložen (v tomto případě jsme to tedy my), proudí určité informace. Soubor cookie obsahuje obvykle název domény, z níž cookie pochází, „dobu platnosti“ souboru cookie a specifickou hodnotu, což běžně bývá náhodně vygenerované jednorázové číslo. Soubory cookie nemohou spouštět žádné programy ani přenést viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby internetová nabídka byla jako celek uživatelsky vstřícnější a účinnější.

a) Tyto internetové stránky využívají soubory cookie v následujícím rozsahu:

 • dočasné soubory cookie (dočasné použití),
 • dlouhodobé soubory cookie (časově omezené použití),
 • soubory cookie třetích stran (externích poskytovatelů služeb),
 • flash cookies (trvalé použití).

b) Dočasné soubory cookie se po zavření prohlížeče odstraní. Patří k nim zejména soubory cookie s platností po dobu relace. Ty ukládají tzv. ID relace, pomocí kterých lze v rámci celé relace přiřadit různé dotazy vašeho prohlížeče. Na základě nich může být váš počítač po návratu na webové stránky opět rozpoznán. Tyto session cookies, neboli cookies s platností po dobu relace, se odstraní, když se odhlásíte nebo když zavřete prohlížeč.

c) Dlouhodobé soubory cookie se automaticky odstraní po stanovené době, která se podle jednotlivých souborů cookie může lišit. Soubory cookie můžete v bezpečnostních nastaveních svého prohlížeče kdykoli odstranit.

d) Nastavení prohlížeče můžete konfigurovat podle svých požadavků a např. odmítnout soubory cookie třetích stran nebo všechny soubory cookie. Upozorňujeme vás však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

e) Soubory flash cookies nezaznamenává váš prohlížeč, ale váš flash plugin. Tyto soubory ukládají potřebné údaje nezávisle na použitém prohlížeči a nemají automatickou dobu platnosti. Pokud si zpracovávání flash cookies nepřejete, musíte nainstalovat odpovídající doplněk.

(3) Tyto uložené informace se ukládají odděleně od případných dalších údajů, které na našich internetových stránkách zadáte. Zejména nejsou s vašimi dalšími údaji, pokud jsou takové údaje předány, propojeny údaje v souborech cookie.
 

2. Shromažďování osobních údajů při personalizovaném používání

(1) Vedle čistě informativního používání našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete využívat v případě zájmu. Za tímto účelem musíte zpravidla uvést další osobní údaje, které k poskytnutí příslušné služby používáme. Je-li možné zadat dodatečné dobrovolné údaje, jsou odpovídajícím způsobem označeny. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k tomu, abyste internetové stránky mohli používat a/nebo aby bylo možné naplnit smlouvu uzavřenou s námi, nebo které sami uvedete. V tomto případě se jedná zejména o následující stavové údaje a uživatelské údaje, které lze poskytnout prostřednictvím formuláře na našich internetových stránkách:
 

 • firma,
 • jméno (tvořené oslovením, titulem, jménem, příjmením a pohlavím),
 • adresa,
 • telefonní číslo,
 • fax,
 • e-mailová adresa,
 • registrační a přihlašovací údaje uživatele,
 • bankovní spojení uživatele,
 • datum narození (dotaz na věk),
 • daňové identifikační číslo (volitelné).


(2) Stavové a uživatelské údaje používáme k tomu, abychom s vámi popřípadě uzavřeli, z hlediska obsahu upravili nebo ukončili smluvní vztah, abychom mohli plnit své smluvní závazky, aby se uživatel mohl přihlásit na naše webové stránky a abychom vás mohli kontaktovat, pokud to budete žádat nebo pokud to bude v rámci smluvního vztahu nutné nebo zákonem povolené.

(3) Osobní údaje se s výjimkou údajů shromažďovaných dále uvedenými třetími stranami ukládají a zpracovávají v rámci Evropské unie.

(4) Stavové údaje se dva roky po ukončení smluvního vztahu do konce kalendářního roku odstraní, pokud není požadováno a zákonem povoleno delší uložení.
 

3. Statistické anonymní vyhodnocení uživatelských údajů

Pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo konkrétní podoby internetových stránek jsme oprávněni vytvářet uživatelské profily za použití pseudonymů, pokud proti tomu nevznesete námitku. Uživatelské údaje anonymně vyhodnocujeme zejména pro statistické účely, abychom naše webové stránky přizpůsobili konkrétním potřebám. S tímto použitím vašich osobních údajů můžete vyjádřit nesouhlas, který nám sdělíte. (Kontaktní údaje viz bod 11)
 

4. Používání nástroje Google Analytics

(1) Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Aplikace Google Analytics používá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak webové stránky používáte. Informace o vašem používání těchto webových stránek získané prostřednictvím souborů cookie se zpravidla odesílají na server společnosti Google ve Spojených státech a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stran dohody o Evropském hospodářském prostoru službou Google nejdříve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google ve Spojených státech přenese úplná IP adresa a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele těchto webových stránek společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení toho, jak webové stránky používáte, k sestavení přehledů o aktivitách na těchto webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s využíváním webových stránek a internetu vůči provozovateli internetových stránek.

(2) IP adresa, kterou v rámci aplikace Google Analytics zprostředkuje váš prohlížeč, se nepropojí s jinými údaji od společnosti Google.

(3) Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme vás však, že v takovém případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek.

(4) Tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje, které byly vytvořeny souborem cookie a které se vztahují k vašemu využívání webových stránek (včetně vaší IP adresy), a také aby tyto údaje zpracovávala, můžete mimo jiné zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete dostupný modul plug-in prohlížeče, který je k dispozici pod tímto odkazem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(5) Tyto webové stránky používají nástroj Google Analytics rozšířený o funkci „_anonymizeIp()“. IP adresy se tak dále zpracovávají zkrácené a díky tomu je vyloučena možnost přímého zjištění totožnosti.

(6) Používání služby Google Analytics probíhá v souladu s podmínkami, na nichž se dohodly německé orgány pro ochranu údajů. Informace externího poskytovatele služeb: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro uživatele: www.google.com/analytics/terms/de.html, Přehled o ochraně údajů: https://policies.google.com/terms?hl=en, a také Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.
 

5. Moduly plug-in sociálních sítí a služby třetích stran

(1) Používání modulů plug-in sociálních sítí

a) V současné době používáme moduly plug-in těchto sociálních sítí: Facebook, Google+, Instagram. Používáme řešení na tzv. dvojklik. To znamená, že když navštívíte naše webové stránky, nepředají se poskytovateli těchto modulů plug-in zpočátku žádné údaje vztahující se k určité osobě. Poskytovatele modulů plug-in poznáte podle značky na šedém rámečku na základě počátečního písmene. Osobní údaje se předají pouze v případě, že na modul plug-in kliknete: aktivací modulů plug-in se údaje automaticky předají příslušnému poskytovateli a tam (u amerických poskytovatelů v USA) se uloží. Na shromažďované údaje ani na postupy zpracování údajů nemáme vliv, ani nám není znám plný rozsah shromažďování údajů, jeho účel a také lhůty pro uložení údajů. Vzhledem k tomu, že poskytovatel služeb provádí shromažďování údajů zejména přes soubory cookie, doporučujeme vám, abyste před kliknutím na šedý rámeček vymazali všechny soubory cookie, a to pomocí bezpečnostních nastavení svého prohlížeče.

b) Pokud některý plug-in aktivujete, obdrží jeho poskytovatel informaci, že jste příslušnou podstránku naší online nabídky prohlíželi. Kromě toho se předají údaje uvedené v bodě 1.(1) tohoto prohlášení, přičemž v případě sítí Facebook a Xing se podle údajů příslušných poskytovatelů v Německu předá pouze anonymizovaná IP adresa. To probíhá nezávisle na tom, zda u tohoto poskytovatele máte účet a jste tam přihlášeni. Pokud jste u tohoto poskytovatele přihlášeni, budou tyto údaje ihned přiřazeny k vašemu účtu. Pokud stisknete aktivované tlačítko a např. na tuto stránku odkážete, uloží poskytovatel i tuto informaci ve vašem uživatelském účtu a veřejně to sdělí vašim kontaktům. Pokud si přiřazení ke svému profilu u poskytovatele nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit.

c) Poskytovatel uloží tyto údaje jako uživatelské profily a použije je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobeného utváření svých webových stránek. Takové vyhodnocení probíhá zejména (i v případě, že uživatel není přihlášen) k vytvoření přizpůsobené reklamy a k informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž se při uplatnění tohoto práva musíte obrátit na příslušného poskytovatele.

d) Další informace týkající se účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování příslušným poskytovatelem získáte v prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů, která jsou uvedena dále. Najdete tam i další informace týkající se vašich souvisejících práv a možností nastavení pro ochranu soukromí.

e) Adresy příslušných poskytovatelů a URL s jejich oznámeními o ochraně údajů:

(2) Začlenění služeb třetích stran
a) Do naší online nabídky jsme začlenili videa z YouTube, která jsou uložena na www.YouTube.com a která lze přehrát přímo z našich webových stránek. Všechna tato videa jsou začleněna v „rozšířeném režimu ochrany údajů“, tzn. že žádné údaje o vás jako o uživateli nebudou převedena na YouTube, pokud videa nepřehrajete. Údaje uvedené v odst. 2 budou odeslány až potom, co videa přehrajete. Tento přenos údajů je mimo náš vliv. Na těchto webových stránkách máme také obsah těchto externích poskytovatelů: Google Maps.

b) Tím, že tyto webové stránky navštívíte, obdrží externí poskytovatel informaci, že jste prohlíželi příslušnou podstránku našich webových stránek. Mimo to se odešlou údaje uvedené v bodě 1.(1) tohoto prohlášení. To se děje nezávisle na tom, zda tento externí poskytovatel vytváří uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste u tohoto poskytovatele modulu plug-in přihlášeni, budou tyto údaje ihned přiřazeny k vašemu účtu. Pokud si přiřazení k vašemu profilu u externího poskytovatele nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit.

c) Poskytovatel uloží tyto údaje jako uživatelské profily a použije je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobeného utváření svých webových stránek. K tomuto vyhodnocení dochází zejména (i v případě nepřihlášených uživatelů) k vytváření přizpůsobené reklamy. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž se při uplatnění tohoto práva musíte obrátit na příslušného externího poskytovatele.

d) Další informace týkající se účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování příslušným poskytovatelem získáte v prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů, která jsou uvedena dále. Najdete tam i další informace týkající se vašich souvisejících práv a možností nastavení pro ochranu soukromí.

e) Adresy příslušných poskytovatelů a URL s jejich oznámeními o ochraně údajů:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.
 

6. Subdodavatelé

V rámci zpracování osobních údajů využíváme subdodavatele a s těmito zpracovateli údajů o zakázkách uzavíráme smlouvu podle požadavků § 11 BDSG / čl. 28 GDPR.
Jako subdodavatele pro hosting webových stránek využíváme společnost DFAU GmbH, Gustav-Weißkopf-Str. 5, 90768 Fürth.

7. Ochrana osobních údajů

Přijímáme technická a organizační opatření podle požadavků § 9 BDSG / čl. 32 GDPR na ochranu osobních údajů uživatele. Všichni naši zaměstnanci, kteří se zabývají zpracováním osobních údajů, jsou povinni zachovat důvěrnou povahu údajů. Osobní údaje uživatele se při jejich přenosu na tyto webové stránky zašifrují pomocí HTTPS.
 

8. Právní základ

Právním základem pro shromažďování údajů a jejich zpracování jsou § 12, 13, 14 a 15 TMG, § 4 odst. 1, § 28 odst. 1 věta 1 č. 1 BDSG, čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR.
 

9. Práva subjektů údajů

Uživateli a jakýmkoli jiným dotčeným osobám přísluší v souvislosti s jejich osobními údaji tato práva vzhledem k nám:

 • právo na přístup,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz,
 • od 25. května 2018: právo na omezení zpracování,
 • od 25. května 2018: právo na přenositelnost údajů.
   

10. Poskytovatel služeb / správce údajů / kontaktní údaje / námitka / odvolání souhlasu

Poskytovatelem služeb podle § 13 zákona o elektronických médiích (TMG) a správcem podle § 3 odst. 7 BDSG příp. správcem podle čl. 4 č. 7 GDPR je:

Sektkellereistraße 5
06632 Freyburg/Unstrut
Německo

Telefon: +49 34464 34-0
Fax: +49 34464 27237
E-mail: info(at)rotkaeppchen-mumm.de

Na tuto adresu zašlete písemně veškeré žádosti o přístup k údajům, opravu a výmaz údajů, námitky či odvolání souhlasu, uplatnění práva na omezení zpracování údajů nebo práva na přenositelnost údajů, a také připomínky či dotazy uživatele v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 

11. Dozorové úřady pro ochranu údajů a právo podat stížnost

Nám příslušný dozorový úřad pro ochranu údajů, kterému můžete předat stížnost pro porušení práva na ochranu údajů, je:

Hessenský inspektor ochrany osobních údajů
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

Telefon: 0611/1408-0
Fax 0611/1408-900 nebo -901
E-mail: poststelle(at)datenschutz.hessen.de


You also have the right to complain to a data protection supervisory authority about our processing of your personal data (Art. 77 GDPR).
 

12. Inspektor ochrany osobních údajů

Naším externím inspektorem pro ochranu osobních údajů je právník Stephan Schmidt, Mainz. Můžete se na něj obrátit na adrese datenschutzbeauftragter(at)rotkaeppchen-mumm.de.
 

13. Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně údajů

Obsah tohoto prohlášení o ochraně údajů je nutné čas od času upravit. Vyhrazujeme si tudíž právo toto prohlášení kdykoli změnit. Upravenou verzi prohlášení o ochraně údajů poskytneme e-mailem registrovaným uživatelům před jeho vstoupením v platnost a zveřejníme jej na stejném místě jako stávající prohlášení o ochraně údajů.

Stav: 12. 10. 2017